เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2558
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา - Chachoengsao Provincial Public Health Office   
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์าธารณสุข
13/03/2015
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
11/03/2015
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศ
กรณีปกติระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
าวน์โหลด
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ NCD
11/02/2015
การจัดการโรคเรื้อรัง (System Management Team)
(อ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร)
2 - 3 กุมภาพันธ์ 58 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดาวน์โหลด
- โจทย์การบ้าน ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
- บรรยายระบาดวิทยา และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ดาวน์โหลด
- วิเคราห์ข้อมูล แสดงสถานการณ์ ดาวน์โหลด
- สถานการณ์โรค ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้เข้ารับการฟังบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญฯ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท
19/12/2014
ดาว์นโหลด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10/04/2014
วาระการประชุม ICT วันที่ 10 เมษายน 57 ดาวน์โหลด
ก.ส่งเสริมสุขภาพ
09/04/2014
ประชุมด้านโภชนาการ วันที่ 8 เมษายน 57  ดาวน์โหลด
การเจ้าหน้าที่
08/04/2014
สรุปหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ดาวน์โหลด
นิติกร
04/03/2014
การตรวจสอบภายใน  57  ดาวน์โหลด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาธารณสุขอำเภอ บันทึกรายการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาธารณสุขอำเภอ บันทึกรายการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)
Back
Next
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- ประชากรรายหมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอายุ รายอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอายุ รายตำบล
- ประชากรกลางปี รายตำบล ณ 30 มิถุนายน 56
ข้อมูลประชากร ปี 55
ข้อมูลประชากร กลางปี 56
เลขที่  31  ถนนยุทธดำเนิน  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000  โทร 038 - 511189 , 511640 , 514963 , 814337
รวมภาพกิจกรรม อวยพรปีใหม่ 2558
ควันธูปมหาศาลตรุษจีน เสี่ยงสารก่อมะเร็ง
ควันธูปมหาศาลตรุษจีน เสี่ยงสารก่อมะเร็ง
Back
Next
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือวางแนวทางการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เขตบริการสุขภาพที่ ๖
ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อำเภอพนมสารคาม
           คามู คามู (Camu-camu) มีนามในทางวิทยาศาสตร์ว่า Myrciaria dubia เป็นพืชพันธุ์ในวงศ์ Myrtaceae มีประเภทเป็นพุ่มไม้หรือไม้ต้นขนาดเล็ก คามู คามู มีการกระจายตัวอยู่บริเวณที่น้ำท่วมถึงในประเทศบราซิล ไปกระทั่งถึงประเทศเปรู มีส่วนสูงโดยประมาณ 2 - 3 . ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ผลมีเส้นแบ่งครึ่งวงกลมโดยประมาณ 1 นิ้ว  อ่านต่อ.......
การจัดทำกรอบอัตรากำลัง FTE Version 2 วันที่ 6 มีนาคม 2558
          แพงพวยฝรั่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกในฐานะไม้ดอก ไม้ประดับที่งดงาม ทนทาน ออกดอกตลอดปี ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ทนโรคแมลงได้ดี ปลูกง่าย โตเร็ว ปลูกเป็นไม้กระถางก็งดงามเช่นเดียวกับปลูกเป็นแปลงหรือตามริมทางเท้าในสวนสาธารณะ ฯลฯ ทนแห้งแล้งได้ดี  อ่านต่อ.......
โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2557 - 2560
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ
และหน่วยงานในสังกัด ส่งข้อมูลข่าวสาร
Link หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นหน้าเว็บไซต์สามารถ
ส่งข้อมูลได้ที่ Email : mayong_007@hotmail.com