เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2559 / 11 มีนาคม 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา - Chachoengsao Provincial Public Health Office   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
30/12/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
-  แจ้งความต้องการเครื่องมือทันตกรรม ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
20/10/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- หนังสือเลขที่ ฉช 0032/ว1345 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) และลดปัญหาการฟ้องร้อง ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
27/09/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- เอกสารการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20ปี
  ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการและการมอบนโยบาย
  การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- หลักในการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  ของนายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี ดาวน์โหลด

- แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด

- เอกสารการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
  เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   ดาวน์โหลด
กลุ่มงานบริหาร งานสารบรรณ
11/07/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- สำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
13/05/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- การให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ดาวน์โหลด
- การอบรมวิทยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม ดาวน์โหลด1 + ดาวน์โหลด2

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
12/02/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- อบรม ทันตสาธารณสุข วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานบริหาร
05/02/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน และพัสดุ ของเจ้าหน้าที่
  สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559
  วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง
  จังหวัดฉะเชิงเททรา ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ
29/01/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- เอกสารการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม กระทรวงสาธาณสุข ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
15/01/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
1.แบบฟอร์มจำนวนผู้ปฏิบัติงานตามร่างโครงสร้าง ดาวน์โหลด
2.ร่างโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
13/01/2016
เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559  วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำหนดการถ่ายทอดนโยบายฯ ปี 2559 ดาวน์โหลด
นพ.สสจ.ฉช. ถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2559 ดาวน์โหลด

นพ.ว.อภิรัต ถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2559 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดาวน์โหลด

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ดาวน์โหลด
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ดาวน์โหลด
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ  ดาวน์โหลด
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มีนำเสนอ ที่ประชุม
กลุ่มงานนิติการ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
08/12/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
28/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความขอดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
15/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือทันตฯ รพ.สต. ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
10/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลทันตฯ ฉะเชิงเทรา 10 กค 58 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานบริหาร
08/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
โครงการฝึกอบรม "การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท 
ดาวน์โหลด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
06/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ ฉช 0032/ว854 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
02/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
Serviceplan นำเสนอผู้ตรวจรอบ 2 สิงหาคม 58 ดาวน์โหลด
สรุปผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ปี 49 - 57 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์าธารณสุข
13/03/2015
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
11/03/2015
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศ
กรณีปกติระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
าวน์โหลด
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ NCD
11/02/2015
การจัดการโรคเรื้อรัง (System Management Team)
(อ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร)
2 - 3 กุมภาพันธ์ 58 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดาวน์โหลด
- โจทย์การบ้าน ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
- บรรยายระบาดวิทยา และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ดาวน์โหลด
- วิเคราห์ข้อมูล แสดงสถานการณ์ ดาวน์โหลด
- สถานการณ์โรค ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้เข้ารับการฟังบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญฯ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท
19/12/2014
ดาว์นโหลด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10/04/2014
วาระการประชุม ICT วันที่ 10 เมษายน 57 ดาวน์โหลด
ก.ส่งเสริมสุขภาพ
09/04/2014
ประชุมด้านโภชนาการ วันที่ 8 เมษายน 57  ดาวน์โหลด
การเจ้าหน้าที่
08/04/2014
สรุปหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ดาวน์โหลด
นิติกร
04/03/2014
การตรวจสอบภายใน  57  ดาวน์โหลด

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดด้านสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2560 PSPG-20@chachoengsao (P7 S10 P1 G2) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดด้านสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2560 PSPG-20@chachoengsao (P7 S10 P1 G2) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
Back
Next
เลขที่  31  ถนนยุทธดำเนิน  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000  โทร 038 - 511189 , 511640 , 514963 , 814337
- เอกสารการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20ปี
  ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการและการมอบนโยบาย
  การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
- หลักในการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  ของนายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี ดาวน์โหลด

- แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด

- เอกสารการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
  เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดด้านสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2560 PSPG-20@chachoengsao (P7 S10 P1 G2)
บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารงาน และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี  นพ.สสจ.ฉช
PP Excellence ประกอบการบรรยาย นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
Service Excellence ประกอบการบรรยาย ของ พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร ,  พญ.อุไร ศิลปะกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม
People Excellence ประกอบการบรรยาย ของ นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉช
Governance Excellence  ประกอบการบรรยาย  นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
แผนพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม ตามยุทธศาสตร์ PSPG ปี 2560 - แนวตั้ง
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (คลิกที่ภาพ)