เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2559 / 11 มีนาคม 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา - Chachoengsao Provincial Public Health Office   
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
13/05/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- การให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ดาวน์โหลด
- การอบรมวิทยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม ดาวน์โหลด1 + ดาวน์โหลด2

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
12/02/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- อบรม ทันตสาธารณสุข วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานบริหาร
05/02/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน และพัสดุ ของเจ้าหน้าที่
  สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559
  วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง
  จังหวัดฉะเชิงเททรา ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ
29/01/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
- เอกสารการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม กระทรวงสาธาณสุข ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
15/01/2016
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
1.แบบฟอร์มจำนวนผู้ปฏิบัติงานตามร่างโครงสร้าง ดาวน์โหลด
2.ร่างโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
13/01/2016
เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559  วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำหนดการถ่ายทอดนโยบายฯ ปี 2559 ดาวน์โหลด
นพ.สสจ.ฉช. ถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2559 ดาวน์โหลด

นพ.ว.อภิรัต ถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2559 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดาวน์โหลด

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ดาวน์โหลด
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ดาวน์โหลด
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ  ดาวน์โหลด
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มีนำเสนอ ที่ประชุม
กลุ่มงานนิติการ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
08/12/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
28/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความขอดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
15/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือทันตฯ รพ.สต. ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
10/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลทันตฯ ฉะเชิงเทรา 10 กค 58 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานบริหาร
08/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
โครงการฝึกอบรม "การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท 
ดาวน์โหลด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
06/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ ฉช 0032/ว854 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
02/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
Serviceplan นำเสนอผู้ตรวจรอบ 2 สิงหาคม 58 ดาวน์โหลด
สรุปผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ปี 49 - 57 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์าธารณสุข
13/03/2015
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
11/03/2015
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศ
กรณีปกติระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
าวน์โหลด
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ NCD
11/02/2015
การจัดการโรคเรื้อรัง (System Management Team)
(อ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร)
2 - 3 กุมภาพันธ์ 58 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดาวน์โหลด
- โจทย์การบ้าน ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
- บรรยายระบาดวิทยา และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ดาวน์โหลด
- วิเคราห์ข้อมูล แสดงสถานการณ์ ดาวน์โหลด
- สถานการณ์โรค ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้เข้ารับการฟังบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญฯ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท
19/12/2014
ดาว์นโหลด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10/04/2014
วาระการประชุม ICT วันที่ 10 เมษายน 57 ดาวน์โหลด
ก.ส่งเสริมสุขภาพ
09/04/2014
ประชุมด้านโภชนาการ วันที่ 8 เมษายน 57  ดาวน์โหลด
การเจ้าหน้าที่
08/04/2014
สรุปหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ดาวน์โหลด
นิติกร
04/03/2014
การตรวจสอบภายใน  57  ดาวน์โหลด

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ
Back
Next
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เลขที่  31  ถนนยุทธดำเนิน  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000  โทร 038 - 511189 , 511640 , 514963 , 814337
รวมภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดด้านสุขภาพ และการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท
1. มาตรฐานวิธีปฏิบัติ : การพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. แบบฟอร์มเสนอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
    2.1 แบบเสนอโครงการวิจัย
    2.2 เอกสารชี้แจงอาสาสมัครตัวอย่างการวิจัย
    2.3 หนังสือยินยอม
3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยใน
    มนุษย์
    3.1 ชุด Full Board
    3.2 ชุดพิจารณาเร่งด่วน
4. กรอบการวิจัย (ทุนสนับสนุนวิจัย) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   ฉะเชิงเทรา
    4.1 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย รอบ 3
    4.2 กรอบการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย ของ สสจ.ฉช
    4.3 ปฏิทินงานวิจัย ปี 2559 ของ สสจ.ฉช
คู่มือสำหรับประชาชน
เชิญชวนเจ้าหน้าที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ
และหน่วยงานในสังกัด ส่งข้อมูลข่าวสาร
Link หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นหน้าเว็บไซต์สามารถ
ส่งข้อมูลได้ที่ Email : mayong_007@hotmail.com
‘หมอปิยะสกล’ ขอชาว สธ.จัดเรียบง่าย ประหยัด ห้ามมีป้ายรูป เมื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่
‘หมอปิยะสกล’ ขอชาว สธ.จัดเรียบง่าย ประหยัด ห้ามมีป้ายรูป เมื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่
ที่มา : Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2557 - 2560
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2559
อสม.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดงาน ยิ้มสดใส เด็กแปดริ้วฟันดี ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สำเนาหนังสือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดพิษณุโลก
ที่ สธ 0203.084/4.2/ ว 268