เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2558
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา - Chachoengsao Provincial Public Health Office   
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
28/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความขอดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
15/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือทันตฯ รพ.สต. ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
10/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลทันตฯ ฉะเชิงเทรา 10 กค 58 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานบริหาร
08/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
โครงการฝึกอบรม "การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท 
ดาวน์โหลด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
06/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ ฉช 0032/ว854 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
02/07/2015
เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
Serviceplan นำเสนอผู้ตรวจรอบ 2 สิงหาคม 58 ดาวน์โหลด
สรุปผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ปี 49 - 57 ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์าธารณสุข
13/03/2015
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
11/03/2015
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศ
กรณีปกติระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
าวน์โหลด
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ NCD
11/02/2015
การจัดการโรคเรื้อรัง (System Management Team)
(อ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร)
2 - 3 กุมภาพันธ์ 58 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดาวน์โหลด
- โจทย์การบ้าน ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
- บรรยายระบาดวิทยา และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ดาวน์โหลด
- วิเคราห์ข้อมูล แสดงสถานการณ์ ดาวน์โหลด
- สถานการณ์โรค ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้เข้ารับการฟังบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญฯ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท
19/12/2014
ดาว์นโหลด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10/04/2014
วาระการประชุม ICT วันที่ 10 เมษายน 57 ดาวน์โหลด
ก.ส่งเสริมสุขภาพ
09/04/2014
ประชุมด้านโภชนาการ วันที่ 8 เมษายน 57  ดาวน์โหลด
การเจ้าหน้าที่
08/04/2014
สรุปหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ดาวน์โหลด
นิติกร
04/03/2014
การตรวจสอบภายใน  57  ดาวน์โหลด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เลขที่  31  ถนนยุทธดำเนิน  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000  โทร 038 - 511189 , 511640 , 514963 , 814337
รวมภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรม จ.ฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2558
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6
มารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานสาธารณสุข โดยมี
นพ.ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นพ.ผชช.ว.บรรยายสรุป ทั้งนี้ โดยมี ผอ.รพ. สสอ. และหัวหน้ากลุ่มงานฯ
ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข
การจัดทำกรอบอัตรากำลัง FTE Version 2 วันที่ 6 มีนาคม 2558
โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ
เชิญชวนเจ้าหน้าที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ
และหน่วยงานในสังกัด ส่งข้อมูลข่าวสาร
Link หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นหน้าเว็บไซต์สามารถ
ส่งข้อมูลได้ที่ Email : mayong_007@hotmail.com
หนังสือแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย งานสารบรรณ สสจ.ฉช
1. มาตรฐานวิธีปฏิบัติ : การพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. แบบฟอร์มเสนอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
    2.1 แบบเสนอโครงการวิจัย
    2.2 เอกสารชี้แจงอาสาสมัครตัวอย่างการวิจัย
    2.3 หนังสือยินยอม
3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยใน
    มนุษย์
    3.1 ชุด Full Board
    3.2 ชุดพิจารณาเร่งด่วน
4. กรอบการวิจัย (ทุนสนับสนุนวิจัย) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   ฉะเชิงเทรา
    4.1 กรอบการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย ของ สสจ.ฉช
    4.2 ปฏิทินงานวิจัย ปี 2559 ของ สสจ.ฉช
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2557 - 2560
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558