Back
Next
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ / 10 เม.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 29 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัรฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยธะกา
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงครัว , หน่วยจ่ายกลางและคลังยา จำนวน 1 แห่ง / 9 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 6 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 27 ก.พ. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 24 ก.พ. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 12 เม.ย. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 7 เม.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 3 เม.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 31 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 30 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 27 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 20 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 16 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 16 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 15 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 8 มี.ค. 60
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา และนักรังสีการแพทย์ / 7 มี.ค. 60
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย
นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา รองนพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (คลิกที่ภาพ)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
พร้อมด้วย คณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ
อ่านต่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00น. คณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมเสริมพลังในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
แหล่งที่มา Infographic กระทรวงสาธารณสุข คลิก
    HR4Health (www.facebook.com/HR4Health) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนุทธศาสตร์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ การบริหารจัดการกำลังคน และค่าตอบแทน กลุ่มเป้าหมายคือบุคลกรทุกคนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับผิดชอบโดยกลุ่มภารกิจกำลังคนด้านสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  คลิกที่นี่

   
  


    Health Talk
(www.facebook.com/HealthForTalk) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การแบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นด้านสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไป อายุ 30 - 35 ปี ที่สนใจเรื่องสุขภาพ และอาศัยในเขตเมือง รับผิดชอบโดยกลุ่มภารกิจข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คลิกที่นี่

   
   

   
ปฐมภูมิ 4.0 (www.facebook.com/Primarycare4.0) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปฐมภูมิด้านสาธารณสุขในทุกประเด็น กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บุคลากร รพ.สต. 80% และบุคคลทั่วไป 20%) รับผิดชอบโดยกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คลิกที่นี่
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานที่สำคัญ
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
Back
Next
  -  ตราอัตลักษณ์ สาธารณสุข

  -
  เกณฑ์มาตรฐานราคากลาง 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบ 
     ประมาณ 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office